KNIHA NA STIAHNUTE ZDARMA!!!

15.4. 2018

Podpredseda spoločnosti prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. dal pre SFS k dispozícii zdarma svoju publikáciu:

Ošetrovateľská škola  Milosrdných sestier  Svätého kríža v Bratislave 1931-1950 a jej absolventky a absolventi

Publikáciu nájdete v tomto odkaze

Predseda SFS

 

Krátky text k publikácii TU:

Táto publikácia objasňuje vznik a úlohu prvej ošetrovateľskej školy na Slovensku. Školu založila Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža v roku 1931 v Bratislave. Pôsobenie Sestier Svätého kríža bolo v tom čase z profesionálneho hľadiska pre rozvoj ošetrovateľstva jednoznačne priekopníckym dielom. Na základe overených archívnych dokumentov, metódou orálnej histórie a tiež faleristickou výskumnou metódou bol vytvorený zoznam všetkých absolventiek a absolventov tejto školy až do jej násilného zániku komunistickou mocou v roku 1950. Sestry Svätého kríža stále napĺňajú svoju misiu poskytovať odborné ošetrovanie v rôznych krajinách sveta. Overené historické poznatky a zistené súvislosti sú nápomocou pre ďalší rozvoj ošetrovateľstva i v súčasnosti. Táto publikácia je určená všetkým záujemcom o ošetrovateľstvo ako odbor práce, odbor štúdia a tiež odbor vedy.

 

Diese Publikation beschreibt die Gründung und die Rolle der ersten Pflegeschule in der Slowakei. Die Schule wurde von der Kongregation der barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz 1931 in Pressburg (Bratislava) gegründet. Das Wirken der Schwestern vom heiligen Kreuz war damals aus der Sicht der professionellen Pflegeentwicklung eindeutig eine Pionierarbeit. Aufgrund der überprüften Archivdokumente, der Methode der Oral History und der phaleristischen Forschungsmethode wurde eine Liste aller AbsolventInnen dieser Schule zusammengestellt, bis zu ihrer gewalttätigen Auslöschung durch die kommunistische Herrschaft im Jahr 1950. Die Schwestern vom heiligen Kreuz erfüllen weiterhin ihre Mission, um professionelle Pflege in verschiedenen Ländern der Welt anzubieten. Validierte historische Erkenntnisse und Zusammenhänge sind behilflich, die Pflege auch heute weiterzuentwickeln. Diese Publikation richtet sich an alle, die sich für die Pflege als Praxisdisziplin, als Studienrichtung und auch als Wissenschaftsbereich interessieren.

This publication explains the establishment and the role of the first nursing school in Slovakia. The school was founded in 1931 in Bratislava by the Congregation of the Sisters of Mercy of the Holy Cross. The work of the sisters of the Holy Cross was clearly pioneering work from the point of view of professional nursing development. On the basis of the archival documents, the method of oral history and the phaleristic research method, a list of all graduates of this school was developed and described until their violent extermination by the communist rule in 1950. The Sisters of the Holy Cross continue to fulfil their mission to provide professional nursing in various countries of the world. Valid historical findings and connections help to develop the nursing even today. This publication is aimed at all interested parties in the field of nursing as a practical discipline, field of study and also in the field of science.

 

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.